สรุปผลจากการจัดการประชุม

  • 5 ส.ค. 2556 - การจัดประชุมชี้แจงโครงการครั้งนี้ถือกระบวนการเริ่มต้นของการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)  รับฟังความเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเรียนเชิญผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ให้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนส่วนราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจน ผู้แทนส่วน โดยมีร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ อันเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ายิ่งต่อการจัดทำแผนพัฒนาบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี  ของจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ-ระบบกลาง

แผนที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ-ของหน่วยงาน